Archiwum (poprzedni serwis WWW) 21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wielgomłyny
tel. +48 44 787-10-87
urzad@wielgomlyny.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELGOMŁYNACH

UCZESTNICZY W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Instrument realizacji

Narodowej Strategii Ram Odniesienia na lata 2007-2013

składający się z dwóch komponentów (centralnego i regionalnego)

podzielonych na 10 Priorytetów. POKL wskazuje kierunki rozwoju kapitału

ludzkiego i społecznego w Polsce

 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Projekt: Powroty, my też jeszcze potrafimy

 

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cele, zadania, zamierzone rezultaty projektu systemowego:

„Powroty, my też jeszcze potrafimy”

realizowanego przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach

Cel główny projektu to rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji, eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych) jakie będą napotykać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemami na rynku pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakłada osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez zrealizowanie zamierzonych zadań, czyli zawarcie siedmiu kontraktów socjalnych z osobami długotrwale korzystającymi z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, wykluczonymi społecznie, bądź zagrożonymi wykluczeniem.

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Gminy Wielgomłyny

Rezultatem uczestnictwa w projekcie będzie:

- zawarcie siedmiu kontraktów socjalnych;

- szkolenia dla wszystkich uczestników projektu;

- podniesienie kwalifikacji zawodowych przez wszystkich uczestników projektu;

- podjęcie zatrudnienia przez dwie lub trzy osoby, z którymi będą zawarte kontrakty socjalne oraz pełne ich usamodzielnienie się i wyjście z systemu pomocy społecznej a tym samym poprawa warunków ich życia;

- praca socjalna ze wszystkimi uczestnikami projektu i otoczeniem tych osób;

- lepsza jakość pracy Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych
INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ   

 W WIELGOMŁYNACH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach informuje, że w grudniu 2010 roku kończy się kolejny etap realizacji projektu systemowego pt. „Powroty, my też jeszcze potrafimy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten realizowany był w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt pt. „Powroty, my też jeszcze potrafimy” realizowany jest od 2008 roku. Umowa Ramowa w ramach POKL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi podpisana została w dniu 29 sierpnia 2008 roku.

Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) z terenu Gminy Wielgomłyny, które:

· korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;

· są bezrobotne lub długotrwale bezrobotne;

      · są zatrudnione, a w tym rolników.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, zatrudnionych w tym rolników korzystających z pomocy społecznej GOPS. Cele szczegółowe to: 1. nowa forma aktywnej integracji –kontrakt socjalny; 2. praca socjalna z uczestnikami projektu i otoczeniem tych osób; 3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły; 4. zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu; 5. zwiększenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy; 6. doskonalenie umiejętności zawodowych, podjęcie zatrudnienia; 7. zwiększenie efektywności pracy GOPS.

W ramach realizacji projektu zatrudnione zostały dwie osoby na stanowisko pracy Pracownik Socjalny od dnia 02 września 2008 roku. Ich płace wraz z pochodnymi finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Także ze środków EFS zostały wyposażone stanowiska pracy dla tych pracowników – zakupiono dwa biurka, dwa fotele biurowe, szafę, komputer z oprogramowaniem oraz drukarkę. 

 W 2008 roku w ramach projektu objęto 7 beneficjentów ostatecznych - 7 kobiet z terenu Gminy Wielgomłyny. W ramach programu osoby te miały zagwarantowane indywidualne i grupowe konsultacje z doradcą zawodowym. Następnie zostały zorganizowane szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu. 

 W 2009 roku w ramach projektu objęto 8 beneficjentów ostatecznych – 8 kobiet z terenu Gminy Wielgomłyny. Podobnie jak w 2008 roku osoby te miały zagwarantowane indywidualne i grupowe konsultacje z doradcą zawodowym, a następnie zostały dla nich zorganizowane szkolenia zawodowe. 

 W 2010 roku w ramach projektu objęto 8 beneficjentów ostatecznych – 7 kobiet i 1 mężczyzna z terenu Gminy Wielgomłyny. Zorganizowane zostały dla nich dwa spotkania grupowe z psychologiem oraz indywidualne i grupowe sesje z doradcą zawodowym. Następnie zostały zorganizowane szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

Wartość projektu z 3 lat jego realizacji wynosi 314 856,44 zł, z tego:

· 2008 rok - 74 821,82 zł

· 2009 rok - 116 614,62 zł

· 2010 rok - 123 420,00 zł 

 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego z 3 lat realizacji projektu wynosi 280 354,49 zł; z tego:

· 2008 rok - 65 553,47 zł

· 2009 rok - 104 340,12 zł

· 2010 rok - 110 460,90 zł

 

Wkład własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z 3 lat realizacji projektu wynosi 34 501,95 zł; z tego:

· 2008 rok - 9 268,35 zł

· 2009 rok - 12 274,50 zł

· 2010 rok - 12 959,10 zł

 

 

 

Opracowała

Bogumiła Smolarczyk

Kierownik GOPS w Wielgomłynach

Komunikat GOPS

Na terenie Gminy Wielgomłyny w bieżącym roku 44 rodziny poniosły straty w wyniku klęski powodzi. Straty po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – klęska powodzi, zostały oszacowane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 135/2009 z dnia 1 czerwca 2009r w składzie :

1. Sławomir Kobędza;

2. Kamila Majer;

3. Jadwiga Zdybowicz;

4. Sławomir Kuligowsk.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 889) § 2 pomocy udziela się rodzinie rolniczej, gdy szkody spowodowanie między innymi przez powódź wynoszą średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody. Pomocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek poszkodowanego. Środki finansowe wówczas pochodzą z BUDŻETU PAŃSTWA.

Z terenu naszej gminy żadna rodzina nie została uznana przez Wojewodę do pomocy finansowanej z Budżetu Państwa, gdyż ich szkody zostały oszacowane na mniej niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwach.

Nie znaczy to, że rodziny dotknięte klęską powodzi na naszym terenie nie poniosły strat.

Były to duże straty szczególnie na terenach miejscowości położonych przy rzece Pilica.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz.U z 2009r Nr 175, poz. 1362) art. 40 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, niezależnie od dochodu rodziny.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację poszkodowanych naszych mieszkańców oraz brak pomocy rządowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach pomaga im w formie zasiłków celowych oraz w formie rzeczowej, czyli żywności w ramach programu PEAD.

Pomoc ta tylko w niewielkim stopniu pokryje straty poszkodowanych rodzin, tym bardziej, że powódź wystąpiła aż trzykrotnie – w maju, sierpniu w wrześniu bieżącego roku.

 

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA